top of page

งานด้านการให้คำปรึกษาและออกแบบ

บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงาน ด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย รวมทั้งรับจ้างออกแบบ จัดหาและจำหน่าย อุปกรณ์/เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมทุกชนิด

งานด้านการวิจัยและพัฒนา

บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมทุกชนิด รวมทั้งรับจัดอบรม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกประเภท

Untitled design (20).png

งานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบทางไฟฟ้า

รับเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และงานทดสอบระบบทางไฟฟ้าทุกชนิด 

bottom of page